Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego NOVIGA

 

 

 1. Informacja o Firmie:

 

Sklep internetowy działający pod adresem http://www.noviga.sellingo.pl/ prowadzony jest -przez Noviga Piotr Alejski z siedzibą w Swarzędzu przy ulicy Z.Grudzińskiego 18b/17  , NIP 778-139-60-18, REGON 302146655, e-mail noviga@noviga.pl, nr telefonu 693110844

 

 1. Ochrona danych osobowych

 

 1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu http://www.noviga.sellingo.pl/są przetwarzane przez Noviga Piotr Alejski z siedzibą w Swarzędzu, przy ul . Z.Grudzińskiego 18b/17
 2. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane w celu:

 

1)    w realizacji umowy,

 

2)    w przypadku założenia konta, w celu świadczenia usług drogą elektroniczną,

 

3)    jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celach marketingowych,

 

4)    jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu wysłania drogą elektroniczną ankiet badających satysfakcję klientów z dokonanych zakupów w www.noviga.sellingo.pl/

 

 1. Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić Noviga Piotr Alejski realizację umowy lub usługi w należyty sposób.
 2. Klient ma . prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania .

 

 1. Klient ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia na stronie http://www.noviga.sellingo.pl jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa .

 

 1. Ceny

 

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.noviga.sellingo.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).

 

 1. W sklepie internetowym stosowane są następujące kategorie cenowe:

 

1)    Cena detaliczna - standardowa cena sprzedaży oferowanych towarów i usług

 

2)    Cena internetowa – cena obowiązująca przy sprzedaży przez sklep internetowy www.noviga.sellingo.pl

 

 

 

1

 

 

 

 

IV.         Zamówienia

 

 1. Sklep internetowy www.noviga.sellingo.pl/ umożliwia Klientom:

 

1)    składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym www.noviga.sellingo.pl i zawierania umów sprzedaży na odległość.

 

2)    uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym

 

 1. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.noviga.pl lub www.noviga.sellingo.pl/  kierowane przez Noviga Piotr Alejski do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

 

 1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.noviga.sellingo.pl/Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

 

 1. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez Noviga Piotr Alejski

 

 1. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „wysłane” lub „odebrane osobiście”.

 

 1. Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej u kuriera) wynosi 6 000 PLN. W przypadku gdy wartość zamówienia przewyższa ww. kwotę, sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z klientem.

 

 1. W przypadku złożenia zamówienia towarów wymienionych w poz. 28a –28c załącznika nr 11 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w tym komputerów przenośnych, tabletów, notebooków, laptopów, telefonów komórkowych, w tym smartfonów, konsol do gier wideo, w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, na kwotę co najmniej 10 000 zł netto, umowa może być zawarta po spełnieniu przez Klienta warunków przedstawionych przez Noviga Piotr Alejski. Płatność za ww. towary może nastąpić wyłącznie z rachunku płatniczego Klienta, który umożliwi Noviga Piotr Alejski identyfikację składającego zlecenie płatnicze.

 

 1. Dostawa

 

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.noviga.sellingo.pl/ dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu.

 

 1. Na czas otrzymania przesyłki składa się:

 

2

 

 

1)    czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)

 

2)    czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

 

 1. Czas kompletowania towaru nie obejmuje czasu wysłania zamówienia i liczony jest od momentu przekazania przesyłki przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu do momentu doręczenia .

 

 1. Jeżeli nie ustalono inaczej, Noviga Piotr Alejski. wydaje towar nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy (przyjęcia oferty przez Noviga Piotr Alejski).

 

 1. Faktury wystawiane są w dacie przygotowania towaru do wysyłki wg kolejności przyjętych zamówień do realizacji .

 

 1. Na życzenie Klienta istnieje możliwość wystawienia faktury VAT i wysłania razem z zakupionym towarem (o ile nie została wybrana faktura elektroniczna) albo paragon fiskalny lub dowód kupna sprzedazy z warunkami udzielonej gwarancji, a dla wybranych produktów dokument gwarancyjny producent. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.

 

 1. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika . W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Noviga Piotr Alejski zaleca sporządzić protokół szkodowy.

 

 

 

VI.         Sposoby płatności

 

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:

 

1)    Przed wydaniem towaru klientowi:

 

Przelewem na rachunek bankowy Noviga Piotr Alejski

 

2)    W momencie odbioru towaru:

 

Gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt z umówionego wcześniej zNoviga Piotr Alejski punktu odbioru towaru

 

Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika .

 

 1. Noviga Piotr Alejski może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności . W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez Noviga Piotr Alejski jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności

 

 1. W przypadku wybrania sposobu płatności – przelewem lub kartą kredytową, Klient powinien uiścić cenę niezwłocznie, a w przypadku płatności za pobraniem - przy odbiorze.

 

3

 

 

VII.        Zwrot towaru przez konsumenta

 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.

 

 1. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 

1)  dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

 

a)     obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

 

b)     polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

 

2)  dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

 

 1. W celu identyfikacji zwracanej rzeczy wskazane jest podanie niku/nazwy w przypadku zakupu na innych portalach sprzedażowych niż www.noviga.sellingo.pl/  lub podanie Imienia nazwiska oraz daty zakup w przypadku transakcji na stronie www.noviga.sellingo.pl/.

 

 1. Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.

 

 1. Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. Noviga Piotr Alejski nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Noviga Piotr Alejski

 

 1. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:

 

1)  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 

4

 

 

2)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

3)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 

4)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

5)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

6)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 1. W odniesieniu do promocji polegających na umożliwieniu nabycia innego (dodatkowego) towaru w obniżonej cenie, warunkiem skorzystania z promocji jest zawarcie (trwanie w obrocie prawnym) umowy sprzedaży towaru objętego promocją, o której mowa powyżej, z Noviga Piotr Alejski. Utrata statusu kupującego (np. w wyniku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zwartej na odległość bez podania przyczyny) jest równoznaczna z naruszeniem warunków prowadzonej promocji i będzie skutkować dokonaniem korekty ceny sprzedaży w odniesieniu do towaru, który nabyto w obniżonej cenie, poprzez podwyższenie jego ceny do ceny regularnej, obowiązującej w dniu dokonania zamówienia. Kupującemu zostanie zwrócona cena zwróconego towaru po potrąceniu o wartość korekty dokumentu sprzedaży wystawionego do towaru promocyjnego (dodatkowego).

10. Noviga Piotr Alejski nie stosuje polityki towarów zastępczych.

 

VIII.     Gwarancja Jakości

 

 1. Noviga Piotr Alejski udziela Nabywcy towaru gwarancji jakości na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres Gwarancji wskazany jest w tabeli specyfikacji gwarancji (wyrażony w postaci xx, gdzie xx to liczba miesięcy) oraz liczy się od daty zakupu sprzętu. Sprzęt posiadający Gwarancję Producenta i wyrażony w tabeli specyfikacji, nie podlega warunkom gwarancyjnym Noviga Piotr Alejski i powinien być serwisowany wyłącznie w punktach serwisowych wskazanych przez Producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej Producenta dostarczonej wraz z towarem.

 

 1. Obowiązkiem gwaranta jest naprawienie wadliwej rzeczy, a w zależności od decyzji Serwisu wymiana lub zwrot ceny.

 

 

 

5

 

 

 1. Należy bezwzględnie zachować dowód zakupu Produktu wydany przez Sprzedawcę oraz załączyć wskazany dokument w przypadku reklamowania towaru w oparciu o gwarancję udzieloną przez Noviga Piotr Alejski

 

 1. Niniejsza gwarancja jakości ma zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Noviga Piotr Alejski., z siedzibą i adresem przy Z.Grudzińskiego 18b/17  , NIP 778-139-60-18, REGON 302146655, e-mail noviga@noviga.pl,
 2. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski

 

 1. Uprawnienia Nabywcy towaru z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie: po upływie okresu Gwarancji; w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż Noviga Piotr Alejski; w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami Noviga Piotr Alejski i Producenta towaru; w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami Noviga Piotr Alejski i producenta towaru; w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek urazu mechanicznego, zwarciem instalacji elektrycznej; w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru.

 

 1. Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez Noviga Piotr Alejski oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta . Noviga Piotr Alejski rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru lub jego części do specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do

28 dni roboczych.

 

8.  Sposób            dostarczenia           sprzętu             do              naprawy             gwarancyjnej:

 

-  klient jest zobowiązany wysłać sprzęt na własny koszt pod wskazany adres przez Noviga Piotr Alejski

 

- lub dostarcza towar własnym staraniem do punktu serwisowego lub innego zatwierdzonego przez Noviga Piotr Alejski

 

 1. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, Noviga Piotr Alejski stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej Gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, Noviga Piotr Alejski poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez Noviga Piotr Alejski kosztów.

 

10. Noviga Piotr Alejski nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.

 

6

 

 

11. Wadliwy towar Klient powinien dostarczyć Noviga Piotr Alejski w oryginalnym, fabrycznym, opakowaniu, w którym towar został odebrany przez Klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi, w szczególności dokumentacją, sterownikami, kablami. Wadliwy towar Klient może dostarczyć w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu.

 

12. Klient zobowiązany jest dokonać archiwizacji danych znajdujących się na nośniku. Wyłączną odpowiedzialność za dane znajdujące się na nośniku ponosi Klient. W przypadku, gdy Klient dostarcza wraz z wadliwym towarem dodatkowe akcesoria, nośniki, oprogramowanie zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej informacji o tym fakcie. Wyłączną odpowiedzialność za utratę wskazanych powyżej elementów ponosi Klient.

 

 1. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru konsumpcyjnego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

Serwis

 

 1. Adres, pod którym należy składać reklamacje:

Noviga Piotr Alejski

ul. Z. Grudzińskiego 18b/17

60-020 Swarzędz

 1. Kontakt z serwisem:

 

Noviga@noviga.pl

 

 

14. Noviga Piotr Alejski świadczy usługi posprzedażne. Aktualne informacje dotyczące ich zakresu, zasad korzystania oraz odpłatności podane są na stronie http://www.noviga.pl

 

IX.         Procedura reklamacji

 

 1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki może pokryć Noviga Piotr Alejski Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada towaru istniała w chwili jego wydania.

 

 1. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe;

 

7

 

 

 1. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu (w szczególności dotyczy to monitorów, zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, telefonów itd. ).

 

 1. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

 

 1. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Wskazane jest dołączenie do towaru szczegółowego opisu występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym Noviga Piotr Alejski i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta .

 

 1. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. kserokopię dokumentu sprzedaży) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli Noviga Piotr Alejski rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż towaru zostanie potwierdzona w Noviga Piotr Alejski

 

 1. Niniejszym informujemy, iż naprawa sprzętu elektronicznego wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w jego pamięci . W związku z tym rekomendowane jest sporządzenie kopii zapasowej wszystkich danych zawartych w pamięci.

 

 

 1. Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, sprzedawca odpowiada za wady towaru w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 1roku.

 

8

 

 

11. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, Noviga Piotr Alejski  uprawniony jest do naliczania opłaty za bezumowne

 

przechowywanie towaru.

 

 1. Adres, pod którym należy składać reklamacje:

Noviga Piotr Alejski

ul.Z.Grudzińskiego18b/17

60-020 Swarzedz

 1. Kontakt z serwisem:

 

Noviga@noviga.pl

XI.         Postanowienia końcowe

 

 1. W kontaktach z klientem, Noviga Piotr Alejski korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon, czat).

 

 1. Noviga Piotr Alejski ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).

 

 1. Noviga Piotr Alejski ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy. Zasady odpowiedzialności zawarte są w Kodeksie cywilnym.

 

 1. Noviga Piotr Alejski informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2001.4.25 ze zm.).

 

 1. Jeżeli kupującym nie jest konsument odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona .

 

 1. W rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), adres mail noviga@noviga.pl nie jest przeznaczony do kontaktowania się w sprawie zawartej umowy lub składania reklamacji .

 

 1. W rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), mail noviga@noviga.pl nie jest przeznaczony do kontaktowania się w sprawie zawartej umowy konsumenckiej.

 

 1. W rozumieniu art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), Noviga Piotr Alejski nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną

 

 1. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez

 

9

 

 

klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

 

10. Informujemy, że jedynie odbiorniki cyfrowe zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych umożliwiają odbiór naziemnej telewizji cyfrowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

11. Noviga Piotr Alejski dokłada starań, by ewentualne spory, w tym reklamacyjne, zamykać w ciągu 30 dni.

 

Jeżeli w tym terminie strony nie osiągną porozumienia, klient powinien założyć, że postępowanie zostało zakończone.

 

NOVIGA nie zgadza się na pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich, przez podmiot uprawniony w rozumieniu art. 31 ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016 r. poz. 1823), zgodnie z rejestrem Prezesa UOKIK: https://uokik.gov.pl/download.php?id=1480

 

W przypadku sporu konsumenckiego sugerujemy kontakt z najbliższym rzecznikiem praw konsumenckich, Państwowym Inspektoratem Inspekcji Handlowej lub sądem powszechnym.

 

12. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.noviga.sellingo.pl

 

13. Regulamin Sklepu Internetowego www.noviga.sellingo.pl/ nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

 

10

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia [1]

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy( jeśli takie istnieje), jednak nie jest to obowiązkowe. [3]

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. [4]

 

[5]

 

[6]

 

Instrukcja wypełniania:

 

[1] Proszę wpisać jeden z następujących fragmentów tekstu w cudzysłowie:

 

w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: "zawarcia umowy.";

 

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): "w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.";

 

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.";

 

 

 

11

 

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.";

 

w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: "w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.".

 

[2] Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

 

[3] Jeżeli umożliwiają Państwo konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na Państwa stronie internetowej, proszę wpisać, co następuje: "Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).".

 

[4]  W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co następuje: "Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.".

 

[5] Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:

 

a)   proszę wpisać:

 

-    "Odbierzemy rzecz"; lub

 

-    "Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub ... [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.";

 

b)   proszę wpisać:

 

-    "Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.";

 

-    "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.";

 

-    Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą: "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: ... PLN [proszę wpisać kwotę]"; lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około ... PLN [proszę wpisać kwotę]."; lub

 

12

 

-    Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: "Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt"; oraz

 

c)  proszę wpisać: "Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.".

 

[6] W przypadku umów dotyczących świadczenia usług lub dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub dostarczania energii cieplnej, proszę wpisać, co następuje: "Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania wody/gazu/energii elektrycznej/ energii cieplnej [niepotrzebne skreślić] przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.".

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

-     Adresat [NOVIGA – Piotr Alejski ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ul . Z. Grudzińskiego 18B/17, 62-020 Poznań,]

 

-    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży

 

następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

-    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

-    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

-    Adres konsumenta(-ów)

 

-    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

- Data